Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde 12. september 2012 – referat

Af TT | November 22, 2012

Til stede: Peder E. Larsen (formand), Jens R. Kristensen, Thijs J. Maarleveld, Anton Englert, Morten Ravn (serieredaktør), Poul-Henrik Westh, Claus R. Olesen, Gunnar Nolsøe og Martin Østergaard (referent).

Pkt. 1 Lokalesituationen. Statens forsvarshistoriske museum er under renovering, hvilket kan give problemer i forhold til kontaktudvalgets mødeaktiviteter. Det vurderes, at museets ’skolestue’ kan anvendes ved kontaktudvalgets julemøde.

Pkt. 2 Godkendelse af referat fra kontaktudvalgsmøde 14. juni 2012. Referatet blev godkendt. Langtidsfraværende mødedeltagere, der er blevet kontaktet af formanden, har på nær Thomas Olesen alle meldt positivt tilbage (se forrige referat pkt. 1). Formanden vil foreslå Thomas Olesen, at han til en hver tid er velkommen, men ikke vil modtage invitationer til møder fremover.

Pkt.3 Økonomi forlag/udvalg. Der er ingen udeståender. En ny kasserer skal findes, da Erik Housted stopper. Det blev diskuteret, at Museet for Søfart kunne være en fremtidig samarbejdspartner i salg og distribution af Maritim Kontakt-serien. Det blev foreslået, at medlemmerne af Maritim Kontakt og museets venneforening kunne sammenlægges. Således ville MK få et større publikum og museet ville få udvidet venneforeningen med ca. 200 nye medlemmer. Det blev besluttet, at formanden kontakter Museet for Søfart mhp. at drøfte mulighederne.

Pkt. 4 Konference 2012. Der var ingen yderligere kommentarer til konferencen. Det blev diskuteret, at referatet fra konferencen skulle offentliggøres på websiden, da det har været færdigt længe. Formanden meddelte, at der har været bragt lidt fra konferencen i bladet ’Dannebrog’. Serieredaktøren mente, at det passede godt at bringe referatet i forbindelse med udgivelsen af vindermanuskriptet. Det blev besluttet, at genoptage diskussionen, når netredaktør B. Asmussen var til stede.

Pkt. 5 Redaktionskomiteen (MK34). Udsat til næste møde pga. fravær af nogle af komiteens medlemmer.

Pkt. 6 Redaktionskomiteen (MK35). Serieredaktøren meddelte status: bogen udgives som antologi (bidrag af Claus R. Olesen og Thorbjørn Thaarup) under en samlende overskrift. MK 35 ventes at udkomme i slutningen af året. Serieredaktøren udtalte bekymring for økonomien i udgivelserne, bl.a. mente han, at det var uholdbart, når kassereren af egen lomme må finansiere en udgivelse, indtil midlerne er fundet. Formanden udtalte, at der var en buffer svarende til en udgivelse, som kan træde i anvendelse. Det blev herefter diskuteret hvilke bidragsydere, der kunne være interesserede. Det blev besluttet, at formanden retter henvendelse til mulige bidragsydere evt. i samarbejde med T. Maarleveld. Referatet på engelsk af MK35 ligger snart klar og sendes til formanden og T. Maarleveld til hjælp i ansøgning om midler.

Pkt. 7 Salg af restoplag. Der er intet salg.

Pkt. 8 MK 2014 konference. Der er ikke indkommet protester over konferencekomiteen, som hermed betragtes som manifesteret. Der ønskes en status for planlægningen af konferencen til næste møde.

Pkt. 9 Brug af elektroniske medier. Det blev foreslået at lægge .pdf-versioner af tidligere MK udgivelser på nettet. Dette vil dog afstedkomme en del arbejde med indscanning. Et online salgssystem til at erstatte den nuværende procedure omkring salg af MK-udgivelser vil være ønskværdig, men nok for kostbar set i forhold til det aktuelle salg – evt. et problem som kan løses, hvis et samarbejde med Museet for Søfart realiseres. Det blev besluttet at oprette en facebookside for Maritim Kontakt, som kan give foreningen en næsten selvkørende og dynamisk kontaktflade til og mellem medlemmer og andre interesserede. M. Østergaard vil stå for facebooksiden.

Pkt. 10 Evt. – der fandt en længere diskussion sted omkring foredragsvirksomhed, som muligt indtjeningsområde for Maritim Kontakt. Der kunne f.eks. udarbejdes et foredragskatalog i maritimhistoriske emner, som skoler, universiteter, maritime uddannelser og virksomheder, foreninger og museer mv. kunne drage nytte af. Der kunne også oprettes en foredragsrække tilknyttet en bestemt lokalitet, f.eks. Orlogsmuseets venneforening, Ingeniørforeningen eller Rotary. Det blev besluttet, at formanden stikker en føler ud til foreningens medlemmer mhp. at finde mulige foredragsholdere (f.eks. kunne emner omkring næste års markering af 1. verdenskrig, 1864 og Norges selvstændighed være et udgangspunkt).

Næste møde afholdes i Køge 22. oktober med fagligt indlæg af Claus R. Olesen om ’Det nye havneområde’.

Emne: Referater | No Comments »

Comments