Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 19. juni 2008 – referat

Af BA | July 15, 2008

Mandag d. 19. juni 2008 holdt Kontaktudvalget møde på Orlogsmuseet. Referat følger nedenfor.

Til stede: Tora Ribers, Morten Karnøe søndergaard, Thorbjørn Thaarup, Steen Schøn, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup (referent) Erik Gøbel, Peder Ellegaard Larsen, Erik Housted, Ole Lisberg Jensen, Carsten Jahnke, Christian Lemée, Morten Ravn, Jens Riise Christensen.

Afbud: Søren Nørby, Johnny Balsved, Anton Englert, Theis Maarleveldt.

1. Indledning: Udvalgets nye medlemmer præsenteredes: Morten Ravn og Jens Riise Christensen.

2. Godkendelse af referat af mødet den 26. marts 2008 – godkendt uden bemærkninger

3. Meddelelser fra Formanden – intet at meddele

4. Debriefing, konference 2008 – OLJ blev behørigt takket for organisering af konference. Alle var tilfredse – selvom vi ikke fik lov at skyde med kanonen. Det noteredes, at vi ikke kunne have sparet synderligt på at uddele MK 30 ved selve konferencen. Nordmændene var kede af, at de ikke kunne lægge kranse ved Odden repræsentativt, men det skønnedes, at det ville virke utidigt iflg. OLJ.

5. Hjemmesiden – BA beklagede, at det var gået lidt langsomt med at få overdraget det gamle domænenavn til den nye side, som han glæder sig til at sætte op. Den vil blive sat op i et CMS-system, som vil være meget lettere at rette i, etc. Udvalget glæder sig til at se og bruge den nye side.

6. Økonomi – Forlaget v. EH: se vedlagte regnskab. Når MK 31 foreligger, vil forlaget mangle ca. kr. 20.000,-. Udgiften til porto vil skabe et likviditetsproblem, idet de to bind tilsammen vejer så meget, at vi muligvis kommer op på pakkeporto ved udsendelsen. Hvis den kan sendes som brev, koster det kr. 50,- per brev, men hvis den skal sendes som pakke, koster det kr. 70,-. CL foreslog, at vi omdeler via bil i hvert fald i københavnsområdet. CL undersøger fordeling af abonnenter. Spørgsmålet overlades til formandens skøn ved pakkemødet. EH præciserede, at de to bind bør sælges som sæt (altså ikke enkeltvis). Anskaffelsespris vil være ca. kr. 100,- per sæt. Abonnementsprisen per sæt bør være kr. 200,-. Ikke-abonnenter bør betale kr. 395,- per sæt.

7. Maritimhistoriske bøger på hjemmesiden – AE havde sendt en mail vedr. dette. Formanden foreslog, at punktet udsættes til næste møde.

8. Prisudvalget, status – AE havde elektronisk udsendt et papir vedr. prisopgaven, som vil blive genudsendt sammen med dette referat. Udvalget opfordres til at distribuere denne information i deres respektive miljøer.

9. MK 30 (status), herunder pakkemøde – EG regner med at pakkemødet bliver sent i august eller tidligt i september. CJ mente, dette var et godt tidspunkt for bogsalg. MK 32 skal udkomme i 2009, det bliver ”blandede bolcher”, deadline bliver foråret 2009 (1. april).

10. Konference 2010-udvalg – Frederikshavn-Skagen. MKS orienterede – han efterlyste en dato, hvilket ville lette tilrettelæggelsen. OLJ mente at sidste weekend i april – under forudsætning af at flådebasen ikke har forbehold. Formanden ser i kalenderen og aftaler nærmere med MKS og JHL.

11. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde: Mandag d. 15. september 2008 – næste møde finder sted i Roskilde, såfremt det passer ind i AE’s kalender. Udvalget bedes afvente nærmere information. OLJ står i givet fald for skafning.

EG fortalte, at der på Søfartens Biblioteks hjemmeside findes søulykkestatistikken på SBIB.dk.

CJ fortalte, at Holland har en plan om offentliggørelse af Øresundstolden på nettet, EG supplerede med info om, at der ikke var helt penge nok i projektet, men at der var planer om at oprette databasen under alle omstændigheder.

JS orienterede om, at han jævnligt opdaterer Forskerblog.dk med marinehistoriske betragtninger. Udvalgets medlemmer opfordres til at komme med kommentarer.

De kommende møder er planlagt som følger:
Onsdag d. 22. oktober (på Orlogsmuseet som sædvanlig).
Torsdag d. 11. december (julemøde uden dagsorden).

Emne: Referater | No Comments »

Comments