Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 22. februar 2010 – referat

Af BA | April 21, 2010

D. 22. februar 2010 holdt Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning møde på Saxoinstituttet på Københavns Universitet.

Referatet følger nedenfor.

Referat fra UDVALGSMØDE i Maritim Kontaktudvalg.

MANDAG DEN 22 FEB KL. 1700 i SAXO instituttet, Københavns Univ. på Amager.

1. Indledning.

2. Godkendelse af referat af sidste møde.
Referatet fra sidste (Jule) møde blev godkendt uden kommentarer.

3. Meddelelser fra formanden:
Mødekalenderen blev revideret og ser nu således ud 15/3,  15/4, (23/4 -  25/4),  15/6(NY!),  15/9,  27/10 og 6/12

4. Maritim Kontakts Prisopgave
(Udvalget diskuterede indgående alle spørgsmål vedr. prisopgaven. Bedømmelsesudvalgets redigerede sammenfatning er arkiveret af bedømmelsesudvalget og bringes her)

Procedure efter bedømmelsen
1.    Bedømmelsesudvalget udpeger hver en vinder i de to prisklasser, eksamensklassen og den åbne klasse. Desuden udpeges der de to næstbedste i tilfældet, at de udpegede vindere ikke kan opfylde betingelsen, at holde vinderforedraget ved den maritimhistoriske konference.
2.    Formanden for bedømmelsesudvalget underretter de udpegede vindere og spørger dem ad om de kan holde deres obligatoriske vinderforedrag. Om nødvendigt, må bedømmelsesudvalget konstatere, at betingelsen til at vinde ikke er opfyldt, og kontakte den pågældende reservekandidat.
3.    Alle andre deltagere i prisopgaven orienteres om, at de ikke har vundet. De opmuntres til at deltage i konferencen og tilmelde deres indlæg.
4.    De to vindere, der skal holde foredrag, inviteres til konference og får tilmelding, overnatning og rejse betalt af Kontaktudvalget. Vinderne bedes ikke at røbe, at de har vundet.
5.    Kontaktudvalget forsøger at finde sponsorer til evt. uddeling af prispenge.
6.    Vindernes manuskripter videresendes sammen med de andre deltageres manuskripter til serieredaktøren. Serieredaktøren fører den videre kontakt omkring redaktion og publikation af vinderafhandlingerne samt andre egnede bidrag.

Markering af Maritim Kontakts Prisopgave på Maritimhistorisk Konference
1.    Der afsættes en times tid til prisuddelingen og vindernes foredrag et passende sted i programmet, for eksempel før sidste aften, så at vinderne kan fejre deres sejr i den selskabelige del.
2.    Bedømmelsesudvalget træder frem og læser alle indkomne temaer i de to klasser op. Vinderne kaldes frem.
3.    De to vindere holder deres foredrag (20 minutter per foredrag).
4.    Bedømmelsesudvalget takker vinderne for foredragene og alle for deltagelsen. Prisopgaven 2012 annonceres (tilmeldingsfrist helligtrekongersdag 2012).

6. Økonomi i  forlag og udvalg:
EH oplyste,, at samarbejdet med postvæsenet i Danmark var vanskeligt og at forsendelse til bl.a. Norge er “umuligt”. Norske interesser forsøges imødekommet i forbindelse med De Maritime Konferencer.

Udvalget vil tage spørgsmålet om kontingentforhøjelse op til drøftelse på  mødet den 15. marts 2010.

7. Redaktionskomiteen, (MK 32, 33)
Maritim Kontakt nr. 32 er trykt og sendt ud til abonnenterne. Det fine skrift markedsføres via hjemmesiden og udvalgsmedlemmernes foredragsvirksomhed.
Angående MK 33: Der er indgået en aftale med en forfatter om indlevering af et manuskript.

9. Konference 2010-udvalg (den 23, 24 og 25 APR 2010)

”Med hensyn til den kommende konference, så går alt efter planen”, fortæller Morten og Jan. ”Vi har aftalt de sidste detaljer med flåden og kan se frem til god mad og et program der kører på skinner. Vi har indtil videre udsendt konferencefolderen i vores nordiske netværk og har fået fin respons. I morgen sender vi ud til Søfarts- og til Fiskeripuljen. Jeg har fra Ole fået en deltagerliste fra sidste år og til de relevante deltagere på denne bliver der også sendt ud i løbet af indeværende uge”.

10. Hjemmesiden,
Udvalgsmedlemmerne opfordres igen til at opdatere deres CV på www.maritimkontakt.dk
Udvalget kan således tilbyde diverse virkomheder, institutter , foreninger og andre relevante brugere af  www.maritimkontakt.dk  en foredragspakke.

Referent KNS

Emne: Referater | No Comments »

Comments