Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 2. september 2014 – referat

Af MR | September 11, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie og Samfundsforskning d. 2. september 2014 i Roskilde

Til stede:
Claus Rohden Olesen, Anton Englert, Carsten Jahnke, Jens Riise Christensen, Peder Ellegaard Larsen, Ole Lisberg Jensen, Carl Nøhr, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup, Morten Ravn.

1. Formanden bød Asger Nørlund Christensen og Helle Møller Sigh velkommen, men måtte beklage, at ingen af dem kunne møde op.
Der var ingen kommentarer til referatet af mødet den 31. marts, idet referatet ikke syntes at have været udsendt. JS, der var referent i TTs fravær, har sendt referat til formand og sekretær. Formanden takkede arrangørerne for den store indsats!
2. Referat fra konferencen i Aabenraa: Ikke store kommentarer ud over, at det ikke synes at have været udsendt særlig bredt. JRC efterlyste en mere interessant grafisk opsætning. Nyheden om vinderen af prisopgaven er ikke udsendt, så udvalget og vindere kunne få maksimal omtale. Benjamins bidrag til referatet synes ikke at være medtaget i den udsendte version? TT må tjekke efter!
3. Formanden orienterede om et kommende møde mellem ham og Søfartsmuseets bestyrelsesformand, der planlægges afholdt medio september.
4. -
5. Benjamin Asmussen orienterede om den kommende årbog/Maritim Kontakt 36. Arbejdstitlen for bogen er Danske søfolk i Krig og han efterlyste manuskripter. Jakob Seerup tilbød en artikel, og forskellige mulige artikler blev overvejet. Hvis ikke der kommer flere manuskripter meget snart, kan årbogen ikke udkomme i år. Udvalget endte med at konkludere, at en udgivelse i marts nok var mere realistisk. Ole Lisberg tager kontakt til den islandske ambassade, formanden taler med Steffanie Robl og Mette Guldberg, Claus Rohden Olesen og formanden undersøger, hvad der ligger af universitetsspecieler og lignende.
6. –
7. Hjemmesiden. Morten Ravn blev spurgt om sit tilsagn om at opdatere og varte udvalgets hjemmeside, tilsendt udvalget til sidste møde. Udvalget takkede ja til tilbuddet og opfordrede Morten til at kontakte eventuelle hjælpere og glædede sig over, at hjemmesiden fremover har en entydig redaktør. Benjamin tilbød teknisk assistance.
8. Økonomi. Carsten Jahnke orienterede om udvalgets økonomi. Konferencen i Aabenraa gav et mindre overskud. Da udvalgets grundkapital rækker til ca. 12 års udvalgsmøder. Da vi kan påregne mindre overskud på de kommende konferencer, regner udvalget med, at vi kan fortsætte udvalgets arbejde som hidtil.
9. Næste møde afholdes i Køge d. 7. oktober kl. 1900 i den gule bygning på havnen. Christian Lemée er skaffegast.

Jakob Seerup

Emne: Referater | No Comments »

Comments