Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde den 22. oktober 2012 – referat

Af TT | November 22, 2012

Til stede: Peder E. Larsen (formand), Jens R. Kristensen, Claus R. Olesen, Erik Housted, Ole L. Jensen, Anton Englert, Christian Lemée, Flemming Rieck, Karl N. Sørensen og Martin Østergaard (referent).

Pkt. 1 Lokalesituationen. Orlogsmuseet er under renovering, men julemødet afholdes fortsat som planlagt på museet. Evt. kan skolestuen benyttes. E. Gøbel inviteres til mødet. Alternativt kan Køge Museum træde til.

Pkt. 2 Godkendelse af referat af kontaktudvalgsmøde 12. september 2012. Referatet blev godkendt.

Pkt. 3 Økonomi. Regnskabet 2011 er godkendt. Et samarbejde med Museet for Søfart blev drøftet, hvor synspunkter fra forrige møde blev genovervejet. Formanden gives hjemmel til at forhandle med museumsdirektør Jørgen Selmer. Evt. inddrages serieredaktøren Morten Ravn og andre relevante kontaktudvalgsmedlemmer i forhandlingerne.

Pkt. 4 Referat fra konference 2012. Spørgsmålet om referatets sene offentliggørelse (i MK35) blev taget op. Formanden taler med Benjamin om problematikken.

Pkt. 5 Rykkere, efterbetalinger og udmeldelser. Udsat til næste møde pga. Carsten Jahnkes fravær.

Pkt. 6 Redaktionen MK35. Redaktøren meddelte via mail, at arbejdet skrider planmæssigt frem. Erik modtager levering og faktura som hidtil, men stopper efter udgivelsen af MK35 jf.pkt. 7. Oplagets størrelse bibeholdes på 500 eksemplarer. Der afholdes et ’pakkemøde’, hvori formanden, Carsten, Morten og Anton forventes at deltage. Formanden indkalder til mødet.

Pkt. 7 Konsekvenser af Erik Housteds flytning. Spørgsmålet tages op igen, når Museet for Søfart er blevet adspurgt om distribution og salg af MK-serien. Hvis andre medlemmer af Kontaktudvalget skal varetage opgaven, kræver dette en vis lagerkapacitet til løssalg og levering af nye oplag. Der skal desuden ryddes op i abonnementslisten, da bøger er blevet sendt til modtagere, der ikke havde betalt.

Pkt. 8 Konference 2014. Udsat til næste møde pga. Stephanies fravær.

Pkt. 9 Elektroniske medier. Martin kontakter Benjamin og drøfter sagen. Orientering gives ved næste møde.

Pkt. 10 Foredragsvirksomhed. Diskussionen fra forrige møde om indtjening via foredragsvirksomhed blev taget op. Problematisk at sende foredragsholdere ud, da (skattepligtigt) honorar kun kan gives personligt og ikke overdrages til f.eks. en forening (dette gælder i hvert fald i FOF regi). Mest oplagt at afholde åbne foredrag mod betaling i forbindelse med konferencerne. Det blev foreslået, at Museet for Søfart evt. kunne stå for formidling af foredrag. Det kan også være en mulighed at afholde foredrag uden betaling, for dermed at promovere søfartshistorien og Maritim Kontakt. Det kan være en ide, at relatere foredragsemner til nutidige problemstillinger for at ramme en større interessegruppe. En foredragsliste kunne placeres på foreningens webside, Facebook eller udkiksposten. Martin tager kontakt til Benjamin for at drøfte formidlingen af foredrag.

Næste møde afholdes på Orlogsmuseet 3. december

Emne: Referater | No Comments »

Comments