Menu

Nyheder

Meta

Maritim Kontakt 38 er udkommet

Af MR | March 6, 2017

Maritim Kontakt 38 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2016 er udkommet. Her lidt om bogen fra antologiens redaktør, Morten Tinning (citeret fra bogens indledning):

Forside MK38Den søfarende er en helt særlig karakter. Ved tilrettelæggelsen af denne bog satte vi os for at undersøge denne flere tusind år gamle skikkelse: den kække, virile og fandenivoldske sømand med en pige i hver havn og en libido på størrelse med verdenshavet. En skikkelse så gammel som vores fælles erindring, en skikkelse, der ikke kun lever videre i sømandens selvbevidsthed, men også i vores fælles historie og kultur. Men… hvad er myte – hvad er fakta? Det er det, denne bog handler om.

Emne: Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Podcasts om det maritime Danmark – et historisk rids

Af MR | February 21, 2017

imagescaler

Danmark har over 8750 km kystlinje og er omkranset af vand. Alt, hvad der har med havet at gøre, har gennem århundrede præget den danske kultur. I mange familier har forfædrene sejlet, fisket eller bygget skibe. Maritime udtryk har sneget sig ind i vores sprog, hvorfor vi kryber til køjs, får lidt for meget indenbords og har lig i lasten. Men nu hvor de lyseblå kuttere bliver ophugget og viger til fordel for boliger i havnene og maritime jobs rykker fra kaj til kontor, så møder mange af os sjældent den maritime del af vores land længere.

DR sætter fokus på vores maritime historie i en ny podcast-række (10. afsnit). Hvis du har tid og lyst, kan de forskellige udsendelser høres ved at følge nedenfor stående link:

http://www.dr.dk/radio/drpodcast/serier/det-maritime-danmark

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Ny bog om vikingetidens krigsflåder

Af MR | October 24, 2016

CoverfotoI de skandinaviske vikingetidssamfund var skibet allestedsnærværende. Både politisk, ideologisk og økonomisk havde skibet en central rolle, og i datidens militære operationer, som er emnet for denne bog, var skib og bevæbnet mandskab grundlæggende midler til at opnå militære mål. Bogen udforsker ressourcemæssige, organisatoriske og operationelle aspekter i forbindelse med bygning og brug af skibe anvendt til krigsførelse i det 11. århundredes Danmark.
Viking-Age War Fleets udgives med støtte fra: Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond og Landsdommer V. Gieses Legat.

Morten Ravn: Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th-century Denmark. Maritime Culture of the North, Volume 4. Roskilde 2016. 164 sider, rigt illustreret, ISBN 978-87-85180-72-8 Pris: 385 kr.

Bogen kan købes fra den 24. oktober 2016 i museumsbutikken på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, eller via vikingeskibsmuseets hjemmeside.

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016

Af MR | October 17, 2016

Møde i Maritimt Kontaktudvalg onsdag den 14. september 2016 på Vikingeskibsmuseet
Til stede: Ole Sonne, Karl Nøhr Sørensen, Benjamin Asmussen, Jens Riise Kristensen, Morten Ravn, Peder Ellegaard, Carsten Jahnke, Ida Jørgensen og Thorbjørn Thaarup (referent)

1. Indledning
Intet at bemærke.

2. Debriefing, konference 2016
Udvalget takkede TT for den store indsats i forbindelse med konferencen. Formanden roste konferencen.

3. Økonomi
Konferencen gav heldigvis overskud, hvilket er fint. Næste gang skal vi gå efter et lidt mere beskedent resultat. Vi har nu lidt penge på kistebunden til næste konference.

Peder spurgte, om vi skulle støtte Historie-Online med et mindre beløb. Benjamin foreslog, at vi støtter dem et år endnu, da de er i en overgangsfase. Det besluttedes at donere 1000 kr. til dem.

4. Lokalesituationen
Vi kan ikke være på Orlogsmuseet længere, men vi kan måske vende tilbage, hvis bygningen bliver solgt til den rette. Vi retter henvendelse til Jakob Seerup, der måske ved mere. Alternativt kan vi måske følge Søofficersforeningen til Kastellet. Der er også stadig mulighed for at bruge menighedshuset ved Holmens Kirke. Marineforeningen på Holmen er også en mulighed. Karl Nøhr nævnte også, at det er Færgehistorisk Selskabs lokaler i Valby. Benjamin foreslog CBS. Peder arbejder på sagen.

5. Samarbejdet med M/S
Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner eksisterer stadig. En gang om året er der generalforsamling, hvor en bestyrelse udpeges. Bestyrelsen udpeger to medlemmer af museets brugerpanel og et medlem af årbogen/Maritim Kontakts redaktionskomité. Det er kontaktudvalgets Claus Rohden Olesen, der er den først udpegne medlem af redaktionskomitéen.

Medlemmerne af M/S Venner, og dermed også Maritim Kontakts tidligere interessekreds, er nu medlemmer af M/S Klub+, der giver en række fordele såsom årets bog, årskort, rabatter og invitation til arrangementer med særlig søfartsinteresse.

Medlemmerne af kontaktudvalget får bogen men ikke andre Klub+ fordele.

Peder foreslog, at næste års årbogstema bliver Vestindien og salget af øerne. Ole Lisberg har en artikel klar.

Til oktobermødet fremlægger TT M/S forslag til årbogstema 2017. Vi har talt om kul, men er ikke bundet af det.

6. Vandrepokalen
Jens modtog den for sin sejr i 2015. Han har nu ansvaret for at skabe quizzen til julemødet. Ligeledes bad udvalget Jens om at indgravere de sidste års vindere i vandrepokalen.

7. Konference 2018
Karl og Ole fremlagde deres Århus-forslag. Formanden fremlagde en idé om at besøge Strandingsmuseet i Thorsminde. Der nedsattes et udvalg med Ole, Karl, Helle Sigh, Carsten og formanden. Udvalget ser på mulighederne.

8. Eventuelt
Næste møde er torsdag den 27. oktober kl. 17 på M/S Museet for Søfart i Helsingør!

Referaterne skal godkendes og lægges på hjemmesiden.

TT gjorde reklame for julequiz på M/S onsdag den 14. december kl. 18!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016

Af MR | October 10, 2016

Referat af admiralforsamling for Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, søndag den 24. april 2016 på M/S Museet for Søfart

1. Indledning
Formanden, Peder Ellegaard, indledte og takkede de fremmødte for en god konference.

2. Udvalget
Formanden fortalte om de foregående års aktiviteter og opremsede kontaktudvalgets medlemmer. Det er en udfordring at finde nye lokaler til vore efter Orlogsmuseets nedlæggelse, men vi arbejder med flere mulige løsninger.

3. Samarbejdet med Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner
Formanden beskrev samarbejdet med Museet for Søfarts venneselskab og de igangværende forandringer i selskabets struktur. Venneselskabet vil for fremtiden udpege to medlemmer til museets rådgivende brugerkomité samt et medlem af årbogsredaktionen. De af kontaktudvalgets medlemmer, der skulle stille sig til rådighed for redaktionsarbejde, vil også blive indbudt hertil. Kontaktudvalget bliver taget i ed i forhold til valg af emner for M/S Museet for Søfarts Årbog/Maritim Kontakt.

4. Konferencen 2018
Det besluttedes, at næste konference, der finder sted i 2018, afholdes vest for Storebælt. Esbjerg, Fanø og Aarhus bragtes på banen som mulige lokaliteter.

Tak for god ro og orden!

/Thorbjørn Thaarup

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016

Af MR | September 29, 2016

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, mandag den 8. februar 2016 hos formand Peder Ellegaard Larsen
Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Thorbjørn Thaarup (referent), Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Claus Rohden Olesen, Thijs Maarleveld, Ole Lisberg, Morten Ravn, Carsten Jahnke og Christian Lemée

1. Indledning, herunder lokalesituationen
Referatet fra sidste møde er godkendt.

PEL har undersøgt muligheden for at låne lokaler på Kastellet med udgangspunkt i Maritim Kontakt som en traditionsbærende forening, men det har ikke vist sig muligt. Vi er ikke traditionsbærende nok, da vi ikke har stor nok tilknytning til forsvaret.

I foråret 2016 kan vi holde møder i Bræddehytten på Nyholm, men PEL så hellere, at afsøgte disse tre muligheder:

• Måske kan vi låne lokale af Marineforeningen på Nyholm, men der kan vi ikke tage vores egen mad med.
• Måske kan vi låne Nyboders mindestuer, men de kan være svære at få fat på.
• Måske kan vi låne menighedshuset ved Holmen Kirke, men det er ikke så stemningsfuldt. Dog er akustikken efter sigende ret interessant.
• Ejeren af Tigerbutikkerne køber muligvis Søkvæsthuset, og der vil muligvis være plads til os, hvis det sker.
Set i lyset af de andre muligheders begrænsninger og usikkerheder besluttede udvalget at holde det næste møde på M/S Museet for Søfart i Helsingør, hvor vi så tager sagen op igen. Vi skal have løsningen på plads inden julemødet, da septembermødet holdes i Roskilde på Vikingeskibsmuseet og oktobermødet i Køge eller Helsingør.

2. Samarbejdet M/S Museet for Søfarts Venner og MK Kontaktudvalget

TT præsenterede de mulige ændringer i samarbejdet mellem Museet for Søfart og museets venneselskab. Det er relevant for MK, da venneselskabet og museet samarbejder om udgivelsen af museets årbog/Maritim Kontakt. Der er nedsat et samarbejdsudvalg med museets direktør og to medlemmer af venneselskabets bestyrelse som medlemmer. Ved næste MK-møde burde vi vide meget mere.

3. Konference 2016
TT Præsenterede planerne for Den 22. Maritimhistoriske konference. Den finder sted i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart i dagene 22. – 24. april 2016. Der er udsendt et call-for-papers, og der udsendes snarest en indbydelse med detaljerede oplysninger om priser.
Flere udvalgsmedlemmer meldte sig på banen med foredrag, hvorefter der fulgte en diskussion om fordele og ulemper ved sideløbende sessioner. Det vender vi tilbage til ved næste møde, hvis det bliver aktuelt.

4. Prisopgaven
CRO præsenterede de fire indkomne manuskripter. Vi glæder os meget til at høre vinderen tale på konferencen.

Det var en smule tvivl om medlemmerne af bedømmelseskomitéen. Hvis Jan Hammer ikke kan, kontakter CRO Karl Nøhr, og hvis han ikke kan, kontakter CRO Jakob Seerup.

CRO præsenterede sit nye forslag formulering af prisopgaveindkaldelse. Efter diskussion blandt deltagerne blev den endelige formulering således:

Forfatterne har frit emnevalg, dog skal manuskripter fra forfattere med bopæl uden for Danmark omhandle et tema fra eller i relation til Det danske Riges maritimhistorie. Manuskripter på dansk, norsk, svensk, tysk, engelsk, hollandsk samt fransk kan indleveres.

5. Eventuelt, herunder udpegning af skaffegaster til næste møde
Næste møde er i Helsingør på Museet for Søfart mandag den 4. april kl. 17. Det finder sted i museets frokoststue.

CL og CRO er skaffegaster!

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Maritim kontakts prisopgave 2016

Af MR | August 9, 2016

WP_20160423_12_58_34_Pro

Vinderen af Maritim kontakts prisopgave 2016 blev Massimiliano Ditta.

Bedømmelsesudvalgets begrundelse for tildelingen af prisen var:
Massimiliano Dittas ”Ole Judichær and Danish Naval Ship Construction and Design in the late 17th century” er en meget veldisponeret og velafbalanceret afhandling, der afprøver nye metoder i relation til en yderst relevant problemstilling, og som når frem til en konklusion, der peger fremad.
Tillykke med prisen!

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Skibskonstruktion i 1700-tallets Danmark, marinarkæologi i Danmarks Rigsarkiv

Af TT | May 1, 2016

[Note v. Thorbjørn Thaarup] En af de studerende, der tog imod tilbuddet om at komme til Den 22. Maritimhistoriske Konference for blot 449 kr. var Ida C. Jørgensen. Ida fremlagde dette paper, som hun også har tilbudt os til offentliggørelse her på siden. Det er vi glade for.

Af Ida Christine Jørgensen, historiker og specialestuderende Marinarkæologi, SDU

I Danmark fokuserer marinarkæologien i høj grad på Vikingetiden og Middelalderen, og der er desværre meget lidt viden om moderne tid baseret på vragfund. Til sammenligning har Sverige noget mere: Riksäpplet, Kronan, Hedwig Sofia for slet ikke at tale om Vasa. Mens de svenske marinarkæologer baserer deres viden om skibskonstruktion i 16- og 1700-tallet på skibsvrag og henter supplerende viden i de skriftlige kilder, må de danske arbejde omvendt: viden om træskibskonstruktion i moderne tid må findes i arkiverne.

Læs videre »

Emne: Konferencer, Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

UNESCO Scientific Colloquium on Access to Underwater Cultural Heritage

Af MR | May 1, 2016

Photo: Frederik Hyttel, The Viking Ship Museum

Photo: Frederik Hyttel, The Viking Ship Museum

Numerous underwater cultural heritage sites can be found in the Baltic Sea and the North Sea, ranging from prehistoric submerged landscape sites to more modern sites as for instance the impressive remains of the sea battles of the first and second World Wars. While the sites are of highest scientific interest, a clear difference is still made in their appreciation and the attention given to them when compared to terrestrial sites. The reason lies mainly in the gap in the access to the sites, the possibilities to research them or simply to enjoy them.

Læs videre »

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Program for den 22. Maritimhistoriske Konference

Af TT | April 11, 2016

Rasmus Hjortshøj,_Museet for Søfart
Fredag den 22. april
Kl. 15.00 – 17.00 Indtjekning på Danhostel, Helsingør el. andet hotel
Kl. 17.00 – 18.00 Indskrivning og velkomst, mulighed for at se udstillingerne på M/S
Kl. 18.00 – 19.30 Middag i M/S Café
Hvis man har særlige krav til maden, eksempelvis i forhold til allergener eller kød, bedes man skrive til cafe@mfs.dk senest tirsdag den 19. april.
Kl. 19.30 – 20.30 Festforedrag ved museumsinspektør Benjamin Asmussen
Læs videre »

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »


« Tidligere indlæg Nyere indlæg »