Menu

Nyheder

Meta

Kontaktudvalgsmøde den 2. september 2014 – referat

Af MR | September 11, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie og Samfundsforskning d. 2. september 2014 i Roskilde

Til stede:
Claus Rohden Olesen, Anton Englert, Carsten Jahnke, Jens Riise Christensen, Peder Ellegaard Larsen, Ole Lisberg Jensen, Carl Nøhr, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup, Morten Ravn.

1. Formanden bød Asger Nørlund Christensen og Helle Møller Sigh velkommen, men måtte beklage, at ingen af dem kunne møde op.
Der var ingen kommentarer til referatet af mødet den 31. marts, idet referatet ikke syntes at have været udsendt. JS, der var referent i TTs fravær, har sendt referat til formand og sekretær. Formanden takkede arrangørerne for den store indsats!
2. Referat fra konferencen i Aabenraa: Ikke store kommentarer ud over, at det ikke synes at have været udsendt særlig bredt. JRC efterlyste en mere interessant grafisk opsætning. Nyheden om vinderen af prisopgaven er ikke udsendt, så udvalget og vindere kunne få maksimal omtale. Benjamins bidrag til referatet synes ikke at være medtaget i den udsendte version? TT må tjekke efter!
3. Formanden orienterede om et kommende møde mellem ham og Søfartsmuseets bestyrelsesformand, der planlægges afholdt medio september.
4. -
5. Benjamin Asmussen orienterede om den kommende årbog/Maritim Kontakt 36. Arbejdstitlen for bogen er Danske søfolk i Krig og han efterlyste manuskripter. Jakob Seerup tilbød en artikel, og forskellige mulige artikler blev overvejet. Hvis ikke der kommer flere manuskripter meget snart, kan årbogen ikke udkomme i år. Udvalget endte med at konkludere, at en udgivelse i marts nok var mere realistisk. Ole Lisberg tager kontakt til den islandske ambassade, formanden taler med Steffanie Robl og Mette Guldberg, Claus Rohden Olesen og formanden undersøger, hvad der ligger af universitetsspecieler og lignende.
6. –
7. Hjemmesiden. Morten Ravn blev spurgt om sit tilsagn om at opdatere og varte udvalgets hjemmeside, tilsendt udvalget til sidste møde. Udvalget takkede ja til tilbuddet og opfordrede Morten til at kontakte eventuelle hjælpere og glædede sig over, at hjemmesiden fremover har en entydig redaktør. Benjamin tilbød teknisk assistance.
8. Økonomi. Carsten Jahnke orienterede om udvalgets økonomi. Konferencen i Aabenraa gav et mindre overskud. Da udvalgets grundkapital rækker til ca. 12 års udvalgsmøder. Da vi kan påregne mindre overskud på de kommende konferencer, regner udvalget med, at vi kan fortsætte udvalgets arbejde som hidtil.
9. Næste møde afholdes i Køge d. 7. oktober kl. 1900 i den gule bygning på havnen. Christian Lemée er skaffegast.

Jakob Seerup

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

s/s Gerda Tofts forlis

Af MR | August 26, 2015

Kontaktudvalget er blevet kontaktet af en ildsjæl, der igennem en årrække har udforsket s/s Gerda Tofts forlis den 23. december 1954.

Bjarne Skov Poulsen, som ildsjælen hedder, kom på søfartsskole, fik sin søfartsbog og påmønstrede i 1962 på ØK’s skib Sibonga som dæksdreng.

bsp_200px

Efter et langt liv til søs, sad han en aften foran sin computer, og kom ved et tilfælde ind på en hjemmeside, der omtalte Gerda Toft:

“Med ét blev minderne fra en lillejuleaften i 1954 – helt nærværende. En lillejuleaften, hvor jeg så frem til at skulle til Jylland for at fejre juleaften med familien. Min mor kom rystet ud i køkkenet og fortalte, at hun i radioen i stuen havde hørt, at Gerda Toft var i vanskeligheder i Nordsøen og havde udsendt nødsignaler.”

Skibet forliste og alle 31 om bord omkom - deriblandt Bjarne Skov Poulsens grandonkel, maskinassistenten Gunner Gregers Forum Rudfeld.

På hjemmesiden: www.gerdatoft.dk kan man læse mere om Bjarne Skov Poulsens projekt omhandlende Gerda Tofts forlis. Skov Poulsen har også udgivet et illustreret hæfte vedrørende forliset, som kan downloades vederlagsfrit på hjemmesiden.

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Maritim Kontakt 36 er udkommet: Søfolk i Krig

Af MR | January 25, 2015

søfolk i krig

Maritim Kontakt 36 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2014 er udkommet:

”Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie”

”Jeg havde min Plads paa Dækket, og her kunde jeg tydelig see Kuglerne, som vare rettede imod os. I Begyndelsen af affairen kom en Kugle i Retning om Skibet, og vandede lidt før den naaede os og sprøitede endeel Vand op paa Dækket. Derpaa sprang den op af Vandet og gik over Hovedet paa os, og op over Finkenettet og vandede i den modsatte Side. Nogle faa stykker kom lige imod Skibet nede ved Vandet og stødte imod Skibet saa det rystede alt hvad der nede paa Bannierdækket. Gud være lovet ingen Mand kom til skade, uagtet at vi fyrede paa hverandre i 2 Timer.”

- Christian Hansens dagbog fra 1864.

Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie er en tematiseret og rigt illustreret antologi udgivet af M/S Museet for Søfart og Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning. I syv artikler præsenteres en række nedslag i den danske maritime historie, der alle har fokus på relationen mellem krig og civil søfart. Bogen er på 207 sider med over 100 illustrationer.

I århundreder har krig og konflikt været en del af fortællingen om den civile søfart og dens søfolk. Det var civile søfolk, der bemandende kongens krigsskibe. På handelsskibet risikerede besætningen angreb fra fjendtlige krigsskibe og pirater.

I antologiens første artikel udredes Christian 5.s rekruttering af professionelle søfolk i Amsterdam i slutningen af 1600-tallet, mens artikel to giver et overblik over indrulleringen af søfolk til den danske orlogsflåde i perioden 1704-1849.

De næste to artikler fokuserer på den enkelte sømand. Først stifter vi bekendtskab med den tilfangetagne norske sømand Niels Moss’ oplevelser som slave i Algier i tiden 1769-1772, dernæst følger vi Christen Hansens oplevelser til søs under krigen i 1864.

Den femte og sjette artikel omhandler de danske søfolk, der sejlede under 1. og 2. Verdenskrig. Her sættes der fokus på M/S Museet for Søfarts udstilling om krigssejlerne og på de danske søfolks indsats ved D-dag den 6. juni 1944.

Den sidste artikel omhandler et militært angreb på olietankeren MÆRSK KARAMA i Den Persiske Golf i 1988. Den sidste artikel minder os om, at også nutidens danske søfolk kan få krigen tæt ind på livet.

Bogen distribueres af Nordisk Bog Center A/S og kan bestilles hos boghandlere i hele landet. Bogen kan  også købes i M/S Museet for Søfarts butik til 299,-

Emne: Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Beretning fra den 21. Maritimhistoriske Konference

Af MR | September 29, 2014

40 år efter den første danske Maritimhistoriske Konference fandt den 21. i rækken sted i et solbeskinnet Aabenraa. Kontaktudvalgets organisationsgruppe med museumsinspektør Stephanie Robl Matzen i spidsen havde udset sig Højskolen Østersøen til formålet. Højskolen er det gamle Hotel Hvide Hus og ligger placeret lige ned til fjorden. Et velvalgt og smukt sted til en weekend i søfartshistoriens tegn.

Hele beretningen kan læses her: Den 21. Maritimhistoriske konference (1)

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Generalforsamling i M/S Museet for Søfarts Venneselskab

Af TT | May 1, 2014

Udgivelsen Maritim Kontakt bliver fra 2014 slået sammen med M/S Museet for Søfarts årbog, og Maritim Kontakts abonnenter bliver automatisk medlemmer af M/S Venner med alle de fordele det medfører –  som eksempelvis gratis adgang på Danmarks nationale søfartsmuseum. Det skriver snarest mere om her på siden.

Tirsdag den 6. maj klokken 19 afholder M/S Museet for Søfarts Venner generalforsamling. Den finder sted i Kronborgbroen på M/S. Alle abonnenter af Maritim Kontakt er selvsagt inviterede, da man nu er medlemmer af M/S Venner. Efter generalforsamlingen fortæller Asger Nørlund Christensen om sit speciale, der handler om 1600-tallets skandinaviske søfolk på det internationale arbejdsmarked. Der vil også være lidt til ganen.

Vi håber at se mange af jer til en hyggelig aften, som samtidig giver et indblik i de fremtidige aktiviteter for kontaktudvalg og venneselskab.

Emne: Lidt af hvert, Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Af AE | April 29, 2014

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Lørdag den 26. april 2014 afslørede Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014. Det skete på den 21. Danske Maritimhistoriske Konference i Aabenraa, der i år blev organiseret af overinspektør Stefanie Robl Matzen fra Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Aabenraa.

De indsendte bidrag holdt sig denne gang indenfor nyere tids dansk søfartshistorie. Imod forventningen lykkedes det ikke at høste bidrag, der tematiserer Første Verdenskrig og hundredeåret for det.

De mest tungtvejende bidrag til prisopgaven var to specialer fra universiteterne i Aarhus og København. Begge specialeforfattere har gennemført omfattende arkivstudier for at analysere et sjældent belyst emne, nemlig den danske flådes rekrutteringmetoder og -ressourcer før værnepligtens indførelse.

Pens. kommandørkaptajn Per Møller og cand. mag. fra Københavns Universitet vandt med en bovsprydslængde med sin afhandling Søenrollering og udskrivning til flåden fra 1704 til den almindelige værnepligts indførelse foran cand. mag. Asger Nørlund Christensen fra Aarhus Universitet, der har skrevet om Skandinaviske søfolk på det internationale arbejdsmarked i Nederlandene under Skånske Krig.

Begge forfattere kan se frem til at få essensen af deres afhandlinger publiceret i skriftserien Maritim Kontakt, der fremover udgives i fællesskab mellem Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning og Museet for Søfarts Venner.

Hermed er den næste prisopgave skudt i gang. Manuskripterne indsendes til Maritim Kontakts prisudvalg inden helligtrekongersdag 2016. Læs mere: Prisopgaven 2016

Aabenraa, d. 26. april 2014

Maritim Kontakts prisudvalg

Anton Englert, Benjamin Asmussen & Jan Hammer Larsen

Emne: Konferencer, Lidt af hvert, Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

21. Maritimhistoriske Konference

Af BA | February 24, 2014

Chico  B120

Den 21. Maritimhistoriske Konference finder i år sted i Aabenraa fra fredag d. 25. april til søndag d. 27. april.

Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der her får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Konferencen finder sted på Højskolen Østersøen i Aabenraa, hvorfra man kigger over Aabenraa Fjord. Desuden vil der blive arrangeret et besøg på Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa og på Kalvø, hvor vi bl.a. ser på bygningerne fra Jørgen Bruhns træskibsværft fra midten af 1800-tallet og hører fortællingen om skibenes rejser til hele verden.

Konferencen starter fredag, d. 25. april med indkvartering fra kl. 16 og afsluttes søndag, d. 27. april kl. 14 efter den sædvanlige admiralsforsamling.

Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til overinspektør Stefanie Robl Matzen (stro@museum-sonderjylland.dk) – senest d. 15. april. Hovedemnerne i år er ”Sønderjylland” og ”1. verdenskrig”, men alle maritime emner er velkomne.

Tilmelding skal ske til Stefanie Robl Matzen (stro@museum-sonderjylland.dk) senest d. 1. april 2014.

Deltagerprisen ligger på 2.700 kr (enkeltværelse) og 2.200 kr (dobbeltværelse pr. person) og inkluderer overnatning, forplejning og udflugt.

Prisen for at deltage i konferencen (uden overnatning) ligger på 1.200 kr og bedes overført til:
Reg. nr. 6505
Konto: 3053030725

Entré til aftenforedrag (åbent for alle)  d. 25. april: 50 kr (inkl. kaffe).

Adresser
Højskolen Østersøen:
Flensborgvej 48-50, 6200 Aabenraa. Tlf. 7462 4700
http://www.hojoster.dk
Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa:
H.P.Hanssens Gade 33, 6200 Aabenraa. Tlf. 7462 2645.
aabenraa@museum-sonderjylland.dk


http://www.museum-sonderjylland.dk/aabenraa.html

Kalvø i Genner Bugt: se fx www.calloe.dk

Se også invitationen i pdf-format.

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 18. marts 2013 – referat

Af TT | October 30, 2013

Møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie- og Samfundsforskning på Orlogsmuseet den 18. marts 2013.

Til stede: Peder Ellegaard Larsen, Gunner Nolsøe, Jakob Seerup, Morten Ravn, Bjarne Salling Pedersen, Anton Englert, Benjamin Asmussen, Carsten Jahnke, Thorbjørn Thaarup (referent), Claus Rohden Olesen, Jens Riise Kristensen og Christian Lemée.

Læs videre »

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 3. december 2012 – referat

Af TT | October 30, 2013

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim historie- og samfundsforskning den 3. december 2012 på Orlogsmuseet.

Til stede: Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Thorbjørn Thaarup (referant), Christian Lemée, Morten Ravn, Jens Riise Kristensen, Benjamin Asmussen, Carsten Jahnke, Anton Englert, Poul Henrik West, Erik Housted og Claus Rohden Olesen

Læs videre »

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Maritim Kontakt 35 er udkommet – Nederlandsk i Norden

Af TT | January 31, 2013

Nederlandsk i Norden - Maritim Kontakt 35

De Forenede Nederlande var i fra midten af 1500-tallet til først i 1700-tallet den dominerende maritime magt i Europa. Både politisk, økonomisk og teknologisk rakte deres indflydelse mod Norden. Fra svensk og dansk side importerede man viden fra den store handelspartner mod sydvest. Men hvordan og hvor meget påvirkede denne import de skandinaviske samfund?

Læs videre »

Emne: Maritim Kontakt | 1 kommentar »


« Tidligere indlæg Nyere indlæg »