Menu

Nyheder

Meta

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Af MR | October 20, 2015

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup
1. Indledning
Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.

Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

2. Maritimhistorisk Konference 2016
Konferencen finder sted den 22. – 24. april 2016 i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart. Foredragene og fredagens bespisning finder sted på M/S. Overnatningen sker på Helsingør Vandrehjem, Danhostel. TT undersøger muligheden for at afholde festmiddagen lørdag aften på Scandlines færge mellem Helsingborg og Helsingør.

Forslag til ekskursion til Kronborg eller sejltur med BJØRN. I sidste tilfælde, som er det vi i første omgang går efter, skal vi også have et andet skib, da BJØRN kun kan have 36 personer med. JRK tager kontakt til træskibssammenslutningen for at høre, om det er muligt at skaffe et andet skib.

TT har på opfordring fra udvalget forsøgt at flytte konferencen til weekenden 29. april – 1. maj på grund af Storbededag, men det kunne ikke lade sig gøre, da vandrehjemmet ikke kunne huse os i den weekend.

Tænk gerne på spændende oplæg!

3. Nyt fra Årbogsredaktionen
Stormbogen er næsten færdig og allerede forudbestilt til boghandlere landet over. Den planlægges færdigproduceret ved udgangen af oktober 2015.

På sidste møde blev det vedtaget, at udvalgets medlemmer bidrager med idéer til næste års bog. Blandt idéerne er salget af Dansk Vestindien til 2017-årbogen (Ole Lisberg og andre har allerede artikler), 100 genstande, kolonierne generelt – løse idéer er også brugbare.

4. Hjemmesiden
MR foreslår, at vi af og til linker til spændende maritimhistoriske artikler på nettet.

MR foreslår, at referatet, straks når det er godkendt af udvalget sendes af TT til ham, så MR kan lægge det online. Det blev vedtaget.

MR indsamler, som omtalt i mailen fra ham, personlige oplysninger på medlemmerne, så data bliver ensrettede. Send gerne til ham nu! Deadline er den 1. oktober.

5. Digitalisering af Maritim Kontakt
Det er aftalt, at M/S Museet for Søfart digitaliserer det, men vi kan eventuelt søge andre muligheder. TT arbejder på, at det bliver scannet og lagt online inden for et år på M/S.

6. Vores repræsentation i den internationale organisation for maritim historie IMHA
Jakob har søgt viden, men den er lidt svær at finde. IMHA og IMEHA (René Taudal er kontaktperson for disse) er ikke helt enig om rollefordeling og hvad vores rolle er. De to har muligvis planer om at slå sig sammen.

Der er mulighed for at søge statslige puljer til dækning af rejseomkostninger til de internationale møder – hvis man har sin arbejdsplads i ryggen med en mulig medfinansiering. Erik Gøbel har tidligere fået tilsvarende rejser delvist dækket. Det næste møde er i Perth.

Deadline for tilmelding er på deres hjemmeside imeha.net. Hvis man er interesseret, kan man kontakte Jakob.

7. Ny formand for prisudvalget
Anton Englert træder tilbage som formand for prisudvalget. Vi skal vælge en anden. Claus Rohden Olesen vælges som ny formand.

E-mailen på indkaldelsen skal opdateres.

M/S reklamerer for prisopgaven på hjemmesiden og nyhedsbrev. CRO bedes straks sende det relevante materiale til TT.

8. Eventuelt, herunder skaffegaster
Der vil på Blekinge Museum blive afholdt et seminar om GRIBSHUNDEN i Ronneby den 24. – 25. november 2015. Det kunne måske være interessant for udvalgets medlemmer. Man kan muligvis overnatte hos Ole i sommerhuset. Det skal hurtigt ud på en mail til selskabet. JS rundsender.

Næste møde er den 15. oktober kl. 17 i på M/S Museet for Søfart – som vedtaget på mødet den 5. maj. Skaffegaster er Steen Schøn og Jon Voss! (reserve er Benjamin Asmussen)

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 5. maj 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.

Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

Dagsorden:

1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
Referatet er godkendt.

2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet for Søfarts venner
Peder Ellegaard er formand for begge foreninger. Kontaktudvalget arrangerer den tilbagevendende maritimhistoriske konference, der næste gang i foråret 2016 afholdes på M/S. Kontaktudvalgets medlemmer bidrager med redaktion af enkelte årbogsartikler.

Kontaktudvalget bidrager med idéer til udflugter og foredrag.

Peder Ellegaard kontakter Tora Ribers angående et eventuelt arrangement i forbindelse med Sundtoldsdagene i efteråret 2015.

3. Nyt fra årbogsredaktionen
Det er vigtigt, at der er et aftryk af Maritim Kontakt i udgivelsen enten i form af valg af tema eller i redaktion af udgivelsen. Men der vil fortsat være hensyn at tage i forhold til interne forhold på M/S Museet for Søfart – eksempelvis i forhold til udstillingsvirksomhed. Kontaktudvalget høres før en beslutning om udgivelsens tema træffes.

Det er en god idé, hvis kontaktudvalget mødes en gang om året på M/S. Gerne i efteråret, hvor konceptfasen til årbogen for det efterfølgende år er i gang. Mødet den 15. oktober 2015 afholdes på M/S.

4. Hjemmesiden
Vi venter med punktet til Morten Ravn er til stede. Vi ser dog gerne, at referaterne kommer hurtigt på siden. CV skrives af alle medlemmer af udvalget og sendes til Morten.

5. MK-restoplag
Restoplaget bringes til Århus Søfarts Museum. Karl Nøhr sørger for det. Der er to komplette sæt gemt til indscanning på M/S.

6. Digitalisering af MK
Der er truffet beslutning om en digitalisering og offentliggørelse på mfs.dk, men det ikke gennemført og ikke planlagt. Der vil gå lidt tid, før det bliver aktuelt.

7. Eventuelt, herunder udlevering af årbogen til udvalgets medlemmer.

Det er på sidste bestyrelsesmøde i Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner besluttet at kontaktudvalgets medlemmer får årets udgivelse, ligesom man hidtil har fået årets nummer af MK. Den bliver dog ikke sendt ud, så man må selv komme til Helsingør og hente den, eller træffe aftale med Thorbjørn eller Benjamin om en overdragelse i København.

Næste møde er den 9. september i Roskilde på Vikingeskibsmuseet. Peder Ellegaard står for planlægningen sammen med Morten Ravn.

Skaffegaster er Ole Lisberg og Peder Ellegaard.

Tak for god ro og orden

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet udsendt til udvalgets medlemmer. NB: Der skal forhandles en aftale hjem vedr. udsendelse til udvalgets medlemmer. Årbogen er blevet fornemt modtaget og anmeldt i dagbladene. Der er endnu ikke overblik over de medlemsmæssige konsekvenser af sammenlægningen mellem udvalget og Søfartsmuseets årbog. Temaet for næste årbog er ”storm” – men det er ikke koordineret med udvalget. Udvalget vil meget gerne tages med på råd om temaerne fremover.
4. Nyt fra årbogsredaktionen. Årbog 2014 blev evalueret og det blev indskærpet, at udvalgets medlemmer i så høj grad som muligt engagerer sig i redaktionsarbejdet og bidrager med artikler fremover. Thorbjørn Thaarup redigerer næste årbog, Claus Rohden Olsen vil gerne bistå.
5. Revision af hjemmesiden. Morten Ravn orienterede om, at han retter siden til, og at han bl.a. gerne vil redigere medlemssiderne.
6. MK restoplag. Formanden orienterede om, at gamle MK-bøger digitaliseres og resten doneres til Århus Søfartsmuseum. Detaljer vedr. overdragelse aftales mellem formanden og Karl Nøhr Sørensen.
7. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Housted vedr. MK forlagsvirksomhed og afvikling deraf. Afregning med CopyDan for alle tidligere numre tilbydes MS Venneforening. Formanden tager sig af sagen.
8. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Gøbel vedr. IMCH-medlemskab. Jakob Seerup blev valgt som international repræsentant.
9. Eventuelt. Steen Schøn, Claus Rohden Olsen og Poul Henrik Westh meldte sig som skaffegaster til næste møde.

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 2. september 2014 – referat

Af MR | September 11, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie og Samfundsforskning d. 2. september 2014 i Roskilde

Til stede:
Claus Rohden Olesen, Anton Englert, Carsten Jahnke, Jens Riise Christensen, Peder Ellegaard Larsen, Ole Lisberg Jensen, Carl Nøhr, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup, Morten Ravn.

1. Formanden bød Asger Nørlund Christensen og Helle Møller Sigh velkommen, men måtte beklage, at ingen af dem kunne møde op.
Der var ingen kommentarer til referatet af mødet den 31. marts, idet referatet ikke syntes at have været udsendt. JS, der var referent i TTs fravær, har sendt referat til formand og sekretær. Formanden takkede arrangørerne for den store indsats!
2. Referat fra konferencen i Aabenraa: Ikke store kommentarer ud over, at det ikke synes at have været udsendt særlig bredt. JRC efterlyste en mere interessant grafisk opsætning. Nyheden om vinderen af prisopgaven er ikke udsendt, så udvalget og vindere kunne få maksimal omtale. Benjamins bidrag til referatet synes ikke at være medtaget i den udsendte version? TT må tjekke efter!
3. Formanden orienterede om et kommende møde mellem ham og Søfartsmuseets bestyrelsesformand, der planlægges afholdt medio september.
4. -
5. Benjamin Asmussen orienterede om den kommende årbog/Maritim Kontakt 36. Arbejdstitlen for bogen er Danske søfolk i Krig og han efterlyste manuskripter. Jakob Seerup tilbød en artikel, og forskellige mulige artikler blev overvejet. Hvis ikke der kommer flere manuskripter meget snart, kan årbogen ikke udkomme i år. Udvalget endte med at konkludere, at en udgivelse i marts nok var mere realistisk. Ole Lisberg tager kontakt til den islandske ambassade, formanden taler med Steffanie Robl og Mette Guldberg, Claus Rohden Olesen og formanden undersøger, hvad der ligger af universitetsspecieler og lignende.
6. –
7. Hjemmesiden. Morten Ravn blev spurgt om sit tilsagn om at opdatere og varte udvalgets hjemmeside, tilsendt udvalget til sidste møde. Udvalget takkede ja til tilbuddet og opfordrede Morten til at kontakte eventuelle hjælpere og glædede sig over, at hjemmesiden fremover har en entydig redaktør. Benjamin tilbød teknisk assistance.
8. Økonomi. Carsten Jahnke orienterede om udvalgets økonomi. Konferencen i Aabenraa gav et mindre overskud. Da udvalgets grundkapital rækker til ca. 12 års udvalgsmøder. Da vi kan påregne mindre overskud på de kommende konferencer, regner udvalget med, at vi kan fortsætte udvalgets arbejde som hidtil.
9. Næste møde afholdes i Køge d. 7. oktober kl. 1900 i den gule bygning på havnen. Christian Lemée er skaffegast.

Jakob Seerup

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

s/s Gerda Tofts forlis

Af MR | August 26, 2015

Kontaktudvalget er blevet kontaktet af en ildsjæl, der igennem en årrække har udforsket s/s Gerda Tofts forlis den 23. december 1954.

Bjarne Skov Poulsen, som ildsjælen hedder, kom på søfartsskole, fik sin søfartsbog og påmønstrede i 1962 på ØK’s skib Sibonga som dæksdreng.

bsp_200px

Efter et langt liv til søs, sad han en aften foran sin computer, og kom ved et tilfælde ind på en hjemmeside, der omtalte Gerda Toft:

“Med ét blev minderne fra en lillejuleaften i 1954 – helt nærværende. En lillejuleaften, hvor jeg så frem til at skulle til Jylland for at fejre juleaften med familien. Min mor kom rystet ud i køkkenet og fortalte, at hun i radioen i stuen havde hørt, at Gerda Toft var i vanskeligheder i Nordsøen og havde udsendt nødsignaler.”

Skibet forliste og alle 31 om bord omkom - deriblandt Bjarne Skov Poulsens grandonkel, maskinassistenten Gunner Gregers Forum Rudfeld.

På hjemmesiden: www.gerdatoft.dk kan man læse mere om Bjarne Skov Poulsens projekt omhandlende Gerda Tofts forlis. Skov Poulsen har også udgivet et illustreret hæfte vedrørende forliset, som kan downloades vederlagsfrit på hjemmesiden.

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | 1 kommentar »

Maritim Kontakt 36 er udkommet: Søfolk i Krig

Af MR | January 25, 2015

søfolk i krig

Maritim Kontakt 36 og M/S Museet for Søfarts Årbog 2014 er udkommet:

”Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie”

”Jeg havde min Plads paa Dækket, og her kunde jeg tydelig see Kuglerne, som vare rettede imod os. I Begyndelsen af affairen kom en Kugle i Retning om Skibet, og vandede lidt før den naaede os og sprøitede endeel Vand op paa Dækket. Derpaa sprang den op af Vandet og gik over Hovedet paa os, og op over Finkenettet og vandede i den modsatte Side. Nogle faa stykker kom lige imod Skibet nede ved Vandet og stødte imod Skibet saa det rystede alt hvad der nede paa Bannierdækket. Gud være lovet ingen Mand kom til skade, uagtet at vi fyrede paa hverandre i 2 Timer.”

- Christian Hansens dagbog fra 1864.

Søfolk i krig – nedslag i den maritime historie er en tematiseret og rigt illustreret antologi udgivet af M/S Museet for Søfart og Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning. I syv artikler præsenteres en række nedslag i den danske maritime historie, der alle har fokus på relationen mellem krig og civil søfart. Bogen er på 207 sider med over 100 illustrationer.

I århundreder har krig og konflikt været en del af fortællingen om den civile søfart og dens søfolk. Det var civile søfolk, der bemandende kongens krigsskibe. På handelsskibet risikerede besætningen angreb fra fjendtlige krigsskibe og pirater.

I antologiens første artikel udredes Christian 5.s rekruttering af professionelle søfolk i Amsterdam i slutningen af 1600-tallet, mens artikel to giver et overblik over indrulleringen af søfolk til den danske orlogsflåde i perioden 1704-1849.

De næste to artikler fokuserer på den enkelte sømand. Først stifter vi bekendtskab med den tilfangetagne norske sømand Niels Moss’ oplevelser som slave i Algier i tiden 1769-1772, dernæst følger vi Christen Hansens oplevelser til søs under krigen i 1864.

Den femte og sjette artikel omhandler de danske søfolk, der sejlede under 1. og 2. Verdenskrig. Her sættes der fokus på M/S Museet for Søfarts udstilling om krigssejlerne og på de danske søfolks indsats ved D-dag den 6. juni 1944.

Den sidste artikel omhandler et militært angreb på olietankeren MÆRSK KARAMA i Den Persiske Golf i 1988. Den sidste artikel minder os om, at også nutidens danske søfolk kan få krigen tæt ind på livet.

Bogen distribueres af Nordisk Bog Center A/S og kan bestilles hos boghandlere i hele landet. Bogen kan  også købes i M/S Museet for Søfarts butik til 299,-

Emne: Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Beretning fra den 21. Maritimhistoriske Konference

Af MR | September 29, 2014

40 år efter den første danske Maritimhistoriske Konference fandt den 21. i rækken sted i et solbeskinnet Aabenraa. Kontaktudvalgets organisationsgruppe med museumsinspektør Stephanie Robl Matzen i spidsen havde udset sig Højskolen Østersøen til formålet. Højskolen er det gamle Hotel Hvide Hus og ligger placeret lige ned til fjorden. Et velvalgt og smukt sted til en weekend i søfartshistoriens tegn.

Hele beretningen kan læses her: Den 21. Maritimhistoriske konference (1)

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »

Generalforsamling i M/S Museet for Søfarts Venneselskab

Af TT | May 1, 2014

Udgivelsen Maritim Kontakt bliver fra 2014 slået sammen med M/S Museet for Søfarts årbog, og Maritim Kontakts abonnenter bliver automatisk medlemmer af M/S Venner med alle de fordele det medfører –  som eksempelvis gratis adgang på Danmarks nationale søfartsmuseum. Det skriver snarest mere om her på siden.

Tirsdag den 6. maj klokken 19 afholder M/S Museet for Søfarts Venner generalforsamling. Den finder sted i Kronborgbroen på M/S. Alle abonnenter af Maritim Kontakt er selvsagt inviterede, da man nu er medlemmer af M/S Venner. Efter generalforsamlingen fortæller Asger Nørlund Christensen om sit speciale, der handler om 1600-tallets skandinaviske søfolk på det internationale arbejdsmarked. Der vil også være lidt til ganen.

Vi håber at se mange af jer til en hyggelig aften, som samtidig giver et indblik i de fremtidige aktiviteter for kontaktudvalg og venneselskab.

Emne: Lidt af hvert, Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Af AE | April 29, 2014

Vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014 kåret

Lørdag den 26. april 2014 afslørede Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning vinderen af Maritim Kontakts Prisopgave 2014. Det skete på den 21. Danske Maritimhistoriske Konference i Aabenraa, der i år blev organiseret af overinspektør Stefanie Robl Matzen fra Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Aabenraa.

De indsendte bidrag holdt sig denne gang indenfor nyere tids dansk søfartshistorie. Imod forventningen lykkedes det ikke at høste bidrag, der tematiserer Første Verdenskrig og hundredeåret for det.

De mest tungtvejende bidrag til prisopgaven var to specialer fra universiteterne i Aarhus og København. Begge specialeforfattere har gennemført omfattende arkivstudier for at analysere et sjældent belyst emne, nemlig den danske flådes rekrutteringmetoder og -ressourcer før værnepligtens indførelse.

Pens. kommandørkaptajn Per Møller og cand. mag. fra Københavns Universitet vandt med en bovsprydslængde med sin afhandling Søenrollering og udskrivning til flåden fra 1704 til den almindelige værnepligts indførelse foran cand. mag. Asger Nørlund Christensen fra Aarhus Universitet, der har skrevet om Skandinaviske søfolk på det internationale arbejdsmarked i Nederlandene under Skånske Krig.

Begge forfattere kan se frem til at få essensen af deres afhandlinger publiceret i skriftserien Maritim Kontakt, der fremover udgives i fællesskab mellem Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning og Museet for Søfarts Venner.

Hermed er den næste prisopgave skudt i gang. Manuskripterne indsendes til Maritim Kontakts prisudvalg inden helligtrekongersdag 2016. Læs mere: Prisopgaven 2016

Aabenraa, d. 26. april 2014

Maritim Kontakts prisudvalg

Anton Englert, Benjamin Asmussen & Jan Hammer Larsen

Emne: Konferencer, Lidt af hvert, Maritim Kontakt | Ingen kommentarer »

21. Maritimhistoriske Konference

Af BA | February 24, 2014

Chico  B120

Den 21. Maritimhistoriske Konference finder i år sted i Aabenraa fra fredag d. 25. april til søndag d. 27. april.

Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der her får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Konferencen finder sted på Højskolen Østersøen i Aabenraa, hvorfra man kigger over Aabenraa Fjord. Desuden vil der blive arrangeret et besøg på Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa og på Kalvø, hvor vi bl.a. ser på bygningerne fra Jørgen Bruhns træskibsværft fra midten af 1800-tallet og hører fortællingen om skibenes rejser til hele verden.

Konferencen starter fredag, d. 25. april med indkvartering fra kl. 16 og afsluttes søndag, d. 27. april kl. 14 efter den sædvanlige admiralsforsamling.

Forslag til indlæg til konferencen (ca. 15 min.) bedes sendt til overinspektør Stefanie Robl Matzen (stro@museum-sonderjylland.dk) – senest d. 15. april. Hovedemnerne i år er ”Sønderjylland” og ”1. verdenskrig”, men alle maritime emner er velkomne.

Tilmelding skal ske til Stefanie Robl Matzen (stro@museum-sonderjylland.dk) senest d. 1. april 2014.

Deltagerprisen ligger på 2.700 kr (enkeltværelse) og 2.200 kr (dobbeltværelse pr. person) og inkluderer overnatning, forplejning og udflugt.

Prisen for at deltage i konferencen (uden overnatning) ligger på 1.200 kr og bedes overført til:
Reg. nr. 6505
Konto: 3053030725

Entré til aftenforedrag (åbent for alle)  d. 25. april: 50 kr (inkl. kaffe).

Adresser
Højskolen Østersøen:
Flensborgvej 48-50, 6200 Aabenraa. Tlf. 7462 4700
http://www.hojoster.dk
Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Aabenraa:
H.P.Hanssens Gade 33, 6200 Aabenraa. Tlf. 7462 2645.
aabenraa@museum-sonderjylland.dk


http://www.museum-sonderjylland.dk/aabenraa.html

Kalvø i Genner Bugt: se fx www.calloe.dk

Se også invitationen i pdf-format.

Emne: Konferencer | Ingen kommentarer »


« Tidligere indlæg Nyere indlæg »