Menu

Nyheder

Meta

Maritimhistorisk Konference 2016 – a call for papers!

Af MR | December 16, 2015

header_museumsbyggerietI dagene 22. – 24. april 2016 vil den 22. Maritimhistoriske Konference finde sted i og omkring M/S Museet for Søfart i Helsingør.
Som altid er målet med konferencen at forene forskere og entusiaster, lægmænd og professionelle om den fælles glæde ved søfartens historie og nutid.

Det offentlige foredrag om aftenen fredag den 22. april bliver holdt af museumsinspektør Benjamin Asmussen, der fortæller om sin forskning i 1700-tallets dansk-kinesiske samhandel, netværk og kulturmøder mellem købmænd og sømænd.

Læs videre »

Emne: Konferencer | 4 kommentarer »

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 – referat

Af MR | December 16, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning, torsdag den 15. oktober 2015 på M/S Museet for Søfart.
Dagsorden
1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 9 SEP 2015
Vi starter med at sige mange tak til Anton, der flytter til nyt job som direktør på museet i bayerske Füssen.
Referatet fra sidste møde er godkendt. TT sender det til MR, der lægger det på hjemmesiden.
Læs videre »

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Blive frivillig og hjælp søfartshistorien fremad

Af TT | November 13, 2015

Kronborg og Helsingørs redØresundstoldens enestående protokoller bliver lagt online, og du kan blive en del af arbejdet. Du lærer at læse ældre dansk håndskrift, møder fortidens mennesker og kan arbejde hjemmefra.

Læs mere om det spændende og vigtige projekt her.

Emne: Lidt af hvert, Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Scandinavian-Chinese Maritime Connections

Af MR | October 23, 2015

In 2016, a special issue of the journal National Maritime Research will feature maritime connections between Scandinavia and China from around 1700 till the present as its theme. National Maritime Research is a scholarly journal published by the China Maritime Museum in Shanghai. The 2016 edition will as something new first be published in English and then translated into a Chinese edition. Read more: Scandinavian-Chinese Maritime Connections – Call for Articless
If you are interested in contributing to the special issue, please contact the editor Benjamin Asmussen, curator of the Maritime Museum of Denmark and PhD-fellow at the Centre for BusinesHistory at Copenhagen Business School at ba@mfs.dk

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | Ingen kommentarer »

Nedlæg ikke Danmarks eneste marinarkæologiske uddannelse

Af MR | October 20, 2015

archive_5Cfilarkiv30_5CBilleder_5CArk_E6ologi_20under_20vand_5C0207-Bd-5-0010_web_01I Danmark har vi verdens bedste potentiale for at udvikle vores maritime arkæologi, men vejen frem er ikke at nedlægge Danmarks eneste  marinarkæologiske uddannelse. Følg dette link til en kronik i Berlingske skrevet af Lektor Mikkel Sørensen fra Københavns Universitet og museumsinspektør Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Læs mere om de igangværende marinarkæologiske undersøgelser i danske farvande på Vikingeskibsmuseets hjemmeside

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | 6 kommentarer »

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 9. september 2015 på Vikingeskibsmuseet.

Af MR | October 20, 2015

Til stede: Morten Ravn, Jakob Seerup, Jens Riise Kristensen, Peder Ellegaard, Ole Lisberg, Claus Rohden Olesen og Thorbjørn Thaarup
1. Indledning
Vi siger tak for værtskab, og tak for en god sejltur til Morten. Visse medlemmer har desværre glemt at melde afbud. Vi tager spørgsmålet om eventuel aktiv tilmelding til MKs møder op på næste møde.

Ingen kommentarer til sidste mødes referat.

2. Maritimhistorisk Konference 2016
Konferencen finder sted den 22. – 24. april 2016 i Helsingør i og omkring M/S Museet for Søfart. Foredragene og fredagens bespisning finder sted på M/S. Overnatningen sker på Helsingør Vandrehjem, Danhostel. TT undersøger muligheden for at afholde festmiddagen lørdag aften på Scandlines færge mellem Helsingborg og Helsingør.

Forslag til ekskursion til Kronborg eller sejltur med BJØRN. I sidste tilfælde, som er det vi i første omgang går efter, skal vi også have et andet skib, da BJØRN kun kan have 36 personer med. JRK tager kontakt til træskibssammenslutningen for at høre, om det er muligt at skaffe et andet skib.

TT har på opfordring fra udvalget forsøgt at flytte konferencen til weekenden 29. april – 1. maj på grund af Storbededag, men det kunne ikke lade sig gøre, da vandrehjemmet ikke kunne huse os i den weekend.

Tænk gerne på spændende oplæg!

3. Nyt fra Årbogsredaktionen
Stormbogen er næsten færdig og allerede forudbestilt til boghandlere landet over. Den planlægges færdigproduceret ved udgangen af oktober 2015.

På sidste møde blev det vedtaget, at udvalgets medlemmer bidrager med idéer til næste års bog. Blandt idéerne er salget af Dansk Vestindien til 2017-årbogen (Ole Lisberg og andre har allerede artikler), 100 genstande, kolonierne generelt – løse idéer er også brugbare.

4. Hjemmesiden
MR foreslår, at vi af og til linker til spændende maritimhistoriske artikler på nettet.

MR foreslår, at referatet, straks når det er godkendt af udvalget sendes af TT til ham, så MR kan lægge det online. Det blev vedtaget.

MR indsamler, som omtalt i mailen fra ham, personlige oplysninger på medlemmerne, så data bliver ensrettede. Send gerne til ham nu! Deadline er den 1. oktober.

5. Digitalisering af Maritim Kontakt
Det er aftalt, at M/S Museet for Søfart digitaliserer det, men vi kan eventuelt søge andre muligheder. TT arbejder på, at det bliver scannet og lagt online inden for et år på M/S.

6. Vores repræsentation i den internationale organisation for maritim historie IMHA
Jakob har søgt viden, men den er lidt svær at finde. IMHA og IMEHA (René Taudal er kontaktperson for disse) er ikke helt enig om rollefordeling og hvad vores rolle er. De to har muligvis planer om at slå sig sammen.

Der er mulighed for at søge statslige puljer til dækning af rejseomkostninger til de internationale møder – hvis man har sin arbejdsplads i ryggen med en mulig medfinansiering. Erik Gøbel har tidligere fået tilsvarende rejser delvist dækket. Det næste møde er i Perth.

Deadline for tilmelding er på deres hjemmeside imeha.net. Hvis man er interesseret, kan man kontakte Jakob.

7. Ny formand for prisudvalget
Anton Englert træder tilbage som formand for prisudvalget. Vi skal vælge en anden. Claus Rohden Olesen vælges som ny formand.

E-mailen på indkaldelsen skal opdateres.

M/S reklamerer for prisopgaven på hjemmesiden og nyhedsbrev. CRO bedes straks sende det relevante materiale til TT.

8. Eventuelt, herunder skaffegaster
Der vil på Blekinge Museum blive afholdt et seminar om GRIBSHUNDEN i Ronneby den 24. – 25. november 2015. Det kunne måske være interessant for udvalgets medlemmer. Man kan muligvis overnatte hos Ole i sommerhuset. Det skal hurtigt ud på en mail til selskabet. JS rundsender.

Næste møde er den 15. oktober kl. 17 i på M/S Museet for Søfart – som vedtaget på mødet den 5. maj. Skaffegaster er Steen Schøn og Jon Voss! (reserve er Benjamin Asmussen)

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 5. maj 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

Møde i Maritim Kontakt, tirsdag den 5. maj 2015 kl. 17.

Til stede: Claus Rohden Olesen, Christian Lemée, Ole Lisberg, Jens Riise, Peder Ellegaard, Anton Englert, Jakob Seerup og Thorbjørn Thaarup (referent)

Dagsorden:

1. Indledning, herunder godkendelse af referatet af mødet den 24 FEB 2015
Det må sikres, at referaterne kommer på hjemmesiden rimeligt hurtigt.
Referatet er godkendt.

2. Samarbejdet: MK-udvalget/Museet for Søfarts venner
Peder Ellegaard er formand for begge foreninger. Kontaktudvalget arrangerer den tilbagevendende maritimhistoriske konference, der næste gang i foråret 2016 afholdes på M/S. Kontaktudvalgets medlemmer bidrager med redaktion af enkelte årbogsartikler.

Kontaktudvalget bidrager med idéer til udflugter og foredrag.

Peder Ellegaard kontakter Tora Ribers angående et eventuelt arrangement i forbindelse med Sundtoldsdagene i efteråret 2015.

3. Nyt fra årbogsredaktionen
Det er vigtigt, at der er et aftryk af Maritim Kontakt i udgivelsen enten i form af valg af tema eller i redaktion af udgivelsen. Men der vil fortsat være hensyn at tage i forhold til interne forhold på M/S Museet for Søfart – eksempelvis i forhold til udstillingsvirksomhed. Kontaktudvalget høres før en beslutning om udgivelsens tema træffes.

Det er en god idé, hvis kontaktudvalget mødes en gang om året på M/S. Gerne i efteråret, hvor konceptfasen til årbogen for det efterfølgende år er i gang. Mødet den 15. oktober 2015 afholdes på M/S.

4. Hjemmesiden
Vi venter med punktet til Morten Ravn er til stede. Vi ser dog gerne, at referaterne kommer hurtigt på siden. CV skrives af alle medlemmer af udvalget og sendes til Morten.

5. MK-restoplag
Restoplaget bringes til Århus Søfarts Museum. Karl Nøhr sørger for det. Der er to komplette sæt gemt til indscanning på M/S.

6. Digitalisering af MK
Der er truffet beslutning om en digitalisering og offentliggørelse på mfs.dk, men det ikke gennemført og ikke planlagt. Der vil gå lidt tid, før det bliver aktuelt.

7. Eventuelt, herunder udlevering af årbogen til udvalgets medlemmer.

Det er på sidste bestyrelsesmøde i Selskabet M/S Museet for Søfarts Venner besluttet at kontaktudvalgets medlemmer får årets udgivelse, ligesom man hidtil har fået årets nummer af MK. Den bliver dog ikke sendt ud, så man må selv komme til Helsingør og hente den, eller træffe aftale med Thorbjørn eller Benjamin om en overdragelse i København.

Næste møde er den 9. september i Roskilde på Vikingeskibsmuseet. Peder Ellegaard står for planlægningen sammen med Morten Ravn.

Skaffegaster er Ole Lisberg og Peder Ellegaard.

Tak for god ro og orden

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 24. februar 2015 – referat

Af MR | September 11, 2015

1. Indledning herunder godkendelse af referat af mødet den 7 OKT 2014. Formanden bød velkommen, der var ingen indvendinger til det udsendte referat.
2. Konferencerapport 2014. Morten Ravn orienterede om, at rapporten er lagt ind på hjemmesiden, den er smukt sat op af Jens Riise Christensen.
3. Nyt om samarbejdet med MFS. Årbog er udsendt, men den er ikke blevet udsendt til udvalgets medlemmer. NB: Der skal forhandles en aftale hjem vedr. udsendelse til udvalgets medlemmer. Årbogen er blevet fornemt modtaget og anmeldt i dagbladene. Der er endnu ikke overblik over de medlemsmæssige konsekvenser af sammenlægningen mellem udvalget og Søfartsmuseets årbog. Temaet for næste årbog er ”storm” – men det er ikke koordineret med udvalget. Udvalget vil meget gerne tages med på råd om temaerne fremover.
4. Nyt fra årbogsredaktionen. Årbog 2014 blev evalueret og det blev indskærpet, at udvalgets medlemmer i så høj grad som muligt engagerer sig i redaktionsarbejdet og bidrager med artikler fremover. Thorbjørn Thaarup redigerer næste årbog, Claus Rohden Olsen vil gerne bistå.
5. Revision af hjemmesiden. Morten Ravn orienterede om, at han retter siden til, og at han bl.a. gerne vil redigere medlemssiderne.
6. MK restoplag. Formanden orienterede om, at gamle MK-bøger digitaliseres og resten doneres til Århus Søfartsmuseum. Detaljer vedr. overdragelse aftales mellem formanden og Karl Nøhr Sørensen.
7. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Housted vedr. MK forlagsvirksomhed og afvikling deraf. Afregning med CopyDan for alle tidligere numre tilbydes MS Venneforening. Formanden tager sig af sagen.
8. Formanden oplæste en henvendelse fra Erik Gøbel vedr. IMCH-medlemskab. Jakob Seerup blev valgt som international repræsentant.
9. Eventuelt. Steen Schøn, Claus Rohden Olsen og Poul Henrik Westh meldte sig som skaffegaster til næste møde.

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

Kontaktudvalgsmøde den 2. september 2014 – referat

Af MR | September 11, 2015

Referat fra møde i Kontaktudvalget for Maritim Historie og Samfundsforskning d. 2. september 2014 i Roskilde

Til stede:
Claus Rohden Olesen, Anton Englert, Carsten Jahnke, Jens Riise Christensen, Peder Ellegaard Larsen, Ole Lisberg Jensen, Carl Nøhr, Benjamin Asmussen, Jakob Seerup, Morten Ravn.

1. Formanden bød Asger Nørlund Christensen og Helle Møller Sigh velkommen, men måtte beklage, at ingen af dem kunne møde op.
Der var ingen kommentarer til referatet af mødet den 31. marts, idet referatet ikke syntes at have været udsendt. JS, der var referent i TTs fravær, har sendt referat til formand og sekretær. Formanden takkede arrangørerne for den store indsats!
2. Referat fra konferencen i Aabenraa: Ikke store kommentarer ud over, at det ikke synes at have været udsendt særlig bredt. JRC efterlyste en mere interessant grafisk opsætning. Nyheden om vinderen af prisopgaven er ikke udsendt, så udvalget og vindere kunne få maksimal omtale. Benjamins bidrag til referatet synes ikke at være medtaget i den udsendte version? TT må tjekke efter!
3. Formanden orienterede om et kommende møde mellem ham og Søfartsmuseets bestyrelsesformand, der planlægges afholdt medio september.
4. -
5. Benjamin Asmussen orienterede om den kommende årbog/Maritim Kontakt 36. Arbejdstitlen for bogen er Danske søfolk i Krig og han efterlyste manuskripter. Jakob Seerup tilbød en artikel, og forskellige mulige artikler blev overvejet. Hvis ikke der kommer flere manuskripter meget snart, kan årbogen ikke udkomme i år. Udvalget endte med at konkludere, at en udgivelse i marts nok var mere realistisk. Ole Lisberg tager kontakt til den islandske ambassade, formanden taler med Steffanie Robl og Mette Guldberg, Claus Rohden Olesen og formanden undersøger, hvad der ligger af universitetsspecieler og lignende.
6. –
7. Hjemmesiden. Morten Ravn blev spurgt om sit tilsagn om at opdatere og varte udvalgets hjemmeside, tilsendt udvalget til sidste møde. Udvalget takkede ja til tilbuddet og opfordrede Morten til at kontakte eventuelle hjælpere og glædede sig over, at hjemmesiden fremover har en entydig redaktør. Benjamin tilbød teknisk assistance.
8. Økonomi. Carsten Jahnke orienterede om udvalgets økonomi. Konferencen i Aabenraa gav et mindre overskud. Da udvalgets grundkapital rækker til ca. 12 års udvalgsmøder. Da vi kan påregne mindre overskud på de kommende konferencer, regner udvalget med, at vi kan fortsætte udvalgets arbejde som hidtil.
9. Næste møde afholdes i Køge d. 7. oktober kl. 1900 i den gule bygning på havnen. Christian Lemée er skaffegast.

Jakob Seerup

Emne: Referater | Ingen kommentarer »

s/s Gerda Tofts forlis

Af MR | August 26, 2015

Kontaktudvalget er blevet kontaktet af en ildsjæl, der igennem en årrække har udforsket s/s Gerda Tofts forlis den 23. december 1954.

Bjarne Skov Poulsen, som ildsjælen hedder, kom på søfartsskole, fik sin søfartsbog og påmønstrede i 1962 på ØK’s skib Sibonga som dæksdreng.

bsp_200px

Efter et langt liv til søs, sad han en aften foran sin computer, og kom ved et tilfælde ind på en hjemmeside, der omtalte Gerda Toft:

“Med ét blev minderne fra en lillejuleaften i 1954 – helt nærværende. En lillejuleaften, hvor jeg så frem til at skulle til Jylland for at fejre juleaften med familien. Min mor kom rystet ud i køkkenet og fortalte, at hun i radioen i stuen havde hørt, at Gerda Toft var i vanskeligheder i Nordsøen og havde udsendt nødsignaler.”

Skibet forliste og alle 31 om bord omkom - deriblandt Bjarne Skov Poulsens grandonkel, maskinassistenten Gunner Gregers Forum Rudfeld.

På hjemmesiden: www.gerdatoft.dk kan man læse mere om Bjarne Skov Poulsens projekt omhandlende Gerda Tofts forlis. Skov Poulsen har også udgivet et illustreret hæfte vedrørende forliset, som kan downloades vederlagsfrit på hjemmesiden.

Emne: Maritime tanker - udvalgets blog | 1 kommentar »


« Tidligere indlæg Nyere indlæg »