Menu

Nyheder

Kontaktudvalgsmøde d. 15. september 2008 – referat

Af TT | September 19, 2008

Den 15. september 2008 afholdt Kontaktudvalget sit første efterårsmøde. Traditionen tro lagde Vikingeskibsmuseet hus til, og mødet blev indledt med en sejlads i en af museets rekonstruerede vikingeskibe, KRAKA FYR.

Eftermiddagssejladsen udviklede sig undervejs til en bjærgningsaktion, da vi fandt en strandet lystsejler vest for Elleore. Lystfartøjet af typen Maxi 999 krængede en del på det lave vand, og blev forsøgt hjulpet fri af en anden motorsejler. Det var dog ikke nok, men heldigvis kunne en nitallig besætning på KRAKA hjælpe til.

Kontaktudvalgets medlemmer overvejer situationen for den strandede lystsejler.

Først blev det forsøgt at fæstne en stålwire fra den strandede båd til KRAKAs bund for at krænge båden yderligere, men det viste sig ikke at være nok. Samtidig besværedes situationen af at den strandede båd brændte sin motor af i sit ivrige forsøg på at komme fri.

Kontaktudvalgets forsøg på krængning

Herefter kravlede en del af KRAKAs besætning over på den strandede båd for at krænge den yderligere. Set fra KRAKA var det et pudsigt syn at se et udvalg af søfartshistorikere, arkæologer etc. øjensynligt forsøge at kæntre et fartøj! :-)

Heldigvis reagerede den resterende del af KRAKAs besætning ligesom det meste af den vestlige verdens befolkning i krisesituationer: De tog mobilkameraet frem og begyndte at fotografere, så oplevelsen kunne dokumenteres!

Så er det lige ved at lykkes…

Efter længere tids forsøg lykkedes det endeligt at få vendt den nødstedte båd, så vi kunne trække den ud samme vej den kom ind.

I bar befippelse over at været kommet fri tabte båden dog sin ene fender, og så måtte KRAKA med stærkt reduceret besætning ro efter den, hvilket var noget besværet af den friske vind.

Det hele lykkedes dog, og Kontaktudvalgets bjærgningshold kom sikkert ombord på KRAKA igen, og den strandede båd kunne blive trukket til havn af en venlig motorsejler.

Vel tilbage på Vikingeskibsmuseet kunne aftenens møde endelig begynde:

Møde i Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie- og Samfundsforskning den 15. september 2008 på Vikingeskibsmuseet

Tilstedeværende:
Morten Ravn, Carsten Jahnke, Benjamin Asmussen, Erik Housted, Anton Englert, Jens Riise Kristensen, Thorbjørn Thaarup (referent), Thijs Maarleveld, Peder Ellegaard, Ole Lisberg

1. Indledning
Formanden byder velkommen

2. Godkendelse af referat fra mødet den 9. juni 2008
Referatet godkendt

3. Meddelelser fra formanden
Vi har fået penge fra Landsdommer V. Gieses Legat – 10.000 kroner til udgivelse af Maritim Kontakt. Vi er meget glade for dette – PE skriver og takker.

Maritim Kontakt nr. 30/31 er på vej, men udgivelsen er blevet forsinket.

4. Hjemmesiden
BA: Grundstrukturen er oppe at stå. Alle udvalgsmedlemmer kan få adgang.
BA delte papirer ud, tegnede og fortalte. Den nye hjemmeside er lavet i et open-source system, der hedder Wordpress. Systemet gør det nemt at lave en velfungerende side, der er nem at redigere for udvalgets medlemmer. Desuden skulle brugerfladen for alle andre være nem at gå til.

CJ: Man skal ikke kunne ”google” ting på den gamle hjemmeside.
BA: Det er taget til efterretning og klares.

PE: Det er fortsat planen at lægge de gamle årgange af Maritim Kontakt på nettet.

Som en fælles beslutning blev det aftalt, at teksterne fra de gamle årgange skal være søgbare, således at man eksempelvis vil finde relevante ting i en Googlesøgning. Teknikken blev diskuteret.
BA sørger for kontakt til historie-online.

BA: Introduktionsteksterne på hjemmesiden bør være enkle, således at udenforstående nemt kan forstå det.
TT: Vi bør i den forbindelse dele introduktionen op i basal vejledning og en introduktion til udvalgets/tidsskriftets historie. TT arbejder på det og sender et oplæg til MR.

AE nævnte, at teksten på hjemmesiden trænger til en foryngelse af sproget. Enighed hele vejen rundt.
JRK ser på en ny internetvenlig udgave af udvalgets logo.

AE: Vi bør skabe mulighed for at medlemmerne af interessekredsen kan præsentere sig på hjemmesiden – eventuelt via en forumfunktion.
CJ: Lad os lave en omtale i MK 30/31
TT: Lad os i det hele taget lægge hovederne i blød vedrørende løbende nyt indhold på vores hjemmeside. Det er vigtigt, at der regelmæssigt kommer nyt indhold.
Fælles beslutning: Vores samarbejde med historie-online formaliseres.

Diskussion vedrørende linkssektion og boglister. Det skal på plads før historie-online kontaktes.

EH: Maritim Kontakts mailadresse skal ordnes, da den tilsyneladende er ude af funktion. BA ser på problemet.

6. Økonomi (Forlaget Maritim Kontakt)
EH: Der er desværre kun solgt én bog siden sidst. Dette skyldes måske mailadressens nedbrud. Den økonomiske status er derfor som sidst.
Diskussion om markedsføring. Anmeldereksemplarer? Diskussionen udsættes til Erik Gøbel er til stede.

PE: Hvordan står det til med revisionen af udvalgets økonomi?
EH: Der er én revisor, men regnskabet er ikke revideret, da Johnny Balsved ikke har indsendt det.
OL: Vi skal have udvalgets regnskaber til at fungere, og JB har udtrykt ønske om at fratræde som kasserer.
AE nævnte, at det ville være rart, om der var et medlem af interessekredsen, der kan påtage sig opgaven? Det er vigtigere, at vedkommende er rimeligt professionel inden for regnskab end inden for historie.
CJ: Hvis alt andet glipper, kan jeg godt forsøge.

7. Maritimhistoriske bøger på hjemmesiden
Diskussionen om en maritim bogoversigt/linkssamling blev taget under punkt 4. Vi ser foreløbig tiden an, mens hjemmesidens basale funktioner kommer op at stå. Det er dog generelt set vigtigt, at Maritim Kontakt via hjemmesiden indgår i et fagligt netværk.

8. Prisudvalget
Vi venter endnu lidt tid med reklamen for prisudgaven 2010.

9. Status for MK 30/31
PE kunne meddele, at der er lidt problemer med projektet, men det er forhåbentligt snart på plads. Vi vender tilbage med eventuel pakkedato så hurtigt som muligt.

10. Konference 2010
PE: Jan Hammer og Morten Karnøe er klar til planlægge. Punktet tages op næste gang, men planen er fortsat, at det bliver på Flådestation Frederikshavn. PE finder en dato sammen med nordjyderne.

11. Eventuelt
Næste møde er onsdag den 22. oktober på Orlogsmuseet. Skaffegaster er JRK og et andet af formanden udpeget medlem.

MR: Både Morten Gøtche og jeg har formentligt materiale til næste nummer af Maritim Konktakt.

EG orienterer næste gang.

Emne: Referater | No Comments »

Comments